Oferta

Obsługa kadrowa

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła
 • sporządzanie świadectw pracy
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON czy GUS
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości

Obsługa płacowa

 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzenie deklaracji dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8AR)
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika

Doradztwo

 • nadzór księgowy
 • roczne rozliczenia osób fizycznych
 • doradztwo indywidualne
 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej oraz zakładaniu spółki
 • sporządzanie deklaracji VAT-UE, NBP

Pełna obsługa

 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie obowiązujacych deklaracji VAT
 • ustalenie planu rocznej amortyzacji
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • dokonanie zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych

Pomoc prawna

 • wydawanie opinii prawnych
 • tworzenie i bieżąca obsługa spółek i indywidualnych przedsiębiorców
 • uczestnictwo w negocjacjach
 • sporządzanie wszelakich pism procesowych
 • udzielanie ustnych oraz pisemnych porad prawnych
 • przygotowywanie projektów umów, aktów organizacyjnych przedsiębiorców i innych